Yurt İçi Türkçe Makaleler

684

YURT İÇİ TÜRKÇE MAKALELER

 

 1. Tanyeli  A, Atıcı  A, Kılınç  Y, Hatipoğlu  S, Altıntaş  D, Yurdakul  Z: Kemoterapiye  bağlı  gelişen  nötropenik  sepsiste  intravenöz  gamaglobulin  tedavisi. Çukurova  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Dergisi  1992; 17: 168 – 176.
 2. Atıcı  A, Güneşer  S, Alparslan  N, Antmen  B, Yılmaz  M, Önenli  N. Çevre  faktörlerinin  ve  geçirilen  hastalıkların  allerjik  hastaların  semptomları  üzerine  etkileri. Çukurova  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Dergisi  1993; 18: 129 – 133. 
 3. Atıcı  A, Satar  M, Oktay  R. Hiperbilirubinemik  yenidoğan  bebeklerde  doğum  ağırlığı, gestasyonel  ve  postnatal  yaşların  total  bilirubin  bağlama  kapasitesi  üzerine  olan etkileri. İstanbul  Çocuk  Kliniği  Dergisi  1993 ; 28: 245 – 248.
 4. Özer  G, Atıcı  A, Tunalı  N, Kaya  M, Tok  M, Kozanoğlu  MN, Antmen  B, Oktay  R: Hepatomegalik  Glikojenoz. Çukurova  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Dergisi 1993;18:46 – 54.
 5. Satar  M, Atıcı  A, Yılmaz  M. Çukurova  Tıp  Fakültesi  Yenidoğan  Ünitesinde  nosokomial  enfeksiyonlar. Çukurova  Üniversitesi  Tıp   Fakültesi   Dergisi  1993; 18: 294 -298.
 6. Tanyeli  A, Yılmaz  B, Atıcı  A, Hatipoğlu  S, Altınbaşak  Ş, Güvenir  T, Antmen  B: Malnutrisyonlu  çocuklarda  çinko  ve  bakır  düzeyleri. İstanbul  Üniversitesi  İstanbul Tıp  Fakültesi  Dergisi  1993; 56: 71 – 76.
 7. Altınbaşak  Ş, Baytok  V, Atıcı  A, Alparslan  N. Febril  konvülsiyonlu  olguların  retrospektif   değerlendirilmesi. Çukurova  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Dergisi 1993;18:134 -140.
 8. Atıcı  A, Satar  M, Güven  H, Doran  F, Ergin  M. Konjenital  Nöroblastom: Bir  vaka  takdimi. Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  Dergisi   1995;38: 83 – 87. 
 9. Atıcı  A, Kılınç  Y, Kümi  M, Yolcu  Ü. Adana’da  ilkokul  çağı  çocuklarda  hemoglobinopati  ve  talassemi  sıklığı. İstanbul  Çocuk  Kliniği  Dergisi  1995; 30:3237.
 10. Atıcı  A, Kılınç  Y, Tunalı  N, Erken  U, Coşar  E. Hemangiomatosis  ile  birlikte  multikistik  renal  displazi. Pediatride  Yönelişler 1995; 1:60 – 62.
 11. Atıcı  A, Satar  M, Büyükçelik  M. Yenidoğanda  extrakorporeal  membran  oksijenasyonu. İstanbul  Çocuk  Kliniği  Dergisi  1995; 30:136 – 139.
 12. Antmen  B, Tanyeli  A, Atıcı  A, Köksal  F, Öztürk  C. Pediatrik  malignensilerde  Herpes virus  1  (HSV – 1), Herpes  virus  2  (HSV -2) enfeksiyonu  rastlantısı. Çukurova Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Dergisi  1995; 20: 17 – 22.
 13. Satar  M, Kayrın  L, Atıcı  A. Hiperbilirubinemili  yenidoğanlarda  piruvat  kinaz  aktivitesi. Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  Dergisi  1995;38:527 – 32
 14. Altıntaş  D, Evliyaoğlu  N, Atıcı  A, Akmanlar  N, Yıldıztaş  D, Güneşer  S. İnfantil  kolik etyolojisinde  inek  sütü  allerjisinin  yeri, prospektif  longitudinal  bir  çalışma. Türkiye Klinikleri, Pediatri  1995; 4: 95 – 98.
 15. Evliyaoğlu  N, Kılınç Y, Serbest  M, Atıcı  A, Karabay  A, Çetiner  S. Çocukluk  çağında Demir  Eksikliği  Anemisi. Klinik  Bilimler  (Pediatride  Yönelişler) 1995; 11:174 – 6
 16. Süleymanova  D, Tanrıverdi  N, Satar  M, Demirhan  O, Temoçin  K, Atıcı  A, Biatmakovi  F, Şaşmaz  İ, Türker  A, Tiker  F, Tasouji  M, Bingöl  G, Tanyeli  A. Dismorfogenezle  Yeni  Doğan  Bebeğin  Tanısında  Sitogenetik  Araştırmanın  Önemi. Çukurova  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi   Dergisi  1995; 20: 230 -234.
 17. Atıcı  A, Satar  M, Anarat  A, Büyükçelik  M, Kibar  M. Yenidoğanda  akut  böbrek  yetmezliği  ve  uzun  süreli  prognozu. Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  Dergisi  1996; 39: 129 -137.
 18. Atıcı  A, Satar  M, Tunalı  N, Türkmen  M. Yenidoğan  bebeklerde  akut  böbrek  yetmezliğinde  otopsi  bulguları: Kliniko – Patolojik  korelasyon. Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  Dergisi. 1996; 39:139 – 144.
 19. Tunalı  N, Polat  A, Ergin  M, Atıcı  A. Nekropsi  materyallerinde  saptanan  yenidoğan mantar  sepsisi. Pataloji  Bülteni. 1996; 13: 72.
 20. Altıntaş  D, Güneşer  S, Evliyaoğlu  N, Atıcı  A, Yüksel  B, Evrüke  C. İnek  sütü  allerjili çocuklarda  en  sık  rastlanan  bulgular. İstanbul  Çocuk  Kliniği  Dergisi  1996; 31: 239 -43.
 21. Atıcı  A, Satar  M, Narlı  N, Türkmen  M. Yenidoğanda  mekanik  ventilasyon. Çukurova Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Dergisi  1996; 21:128 – 132.
 22. Türkmen  M, Atıcı  A, Satar  M, Süleymanova  D, Özbarlas  N: 46,  XY  fra  (12) (q2.3) gigantik  S.22  saptanan  fallot  tetralojisi  olgusu  Çukurova  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi Dergisi  1996; 21: 200 – 203.
 23. Atıcı  A, Satar  M, Türkmen  M, Narlı  N. Respiratuvar  distres  sendromunda  sürfaktan tedavisi: İki  yıllık  deneyim  sonuçları. Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  Dergisi 1996; 39: 221 – 9.
 24. Yüksel  B, Evliyaoğlu  N, Altıntaş  D, Atıcı  A, Alparslan  N, Serbest  M, Yılmaz  L. Adana  bölgesinde  zamanında  ve  prematüre  doğan  bebeklerin   ağırlık, boy, baş çevresi ölçümleri  ve  ponderal  indeksleri. Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  Dergisi  1996; 39: 279 – 88.
 25. Atıcı  A, Satar  M, Narlı  N, Evrüke  C, Türkmen  M, Özgünen  T, Özbarlas  N. Diabetik anne  bebekleri: Sorunları  ve  morbidite  riski. Cerrahpaşa  Tıp  Fakültesi  Dergisi 1996; 27:28 – 32.
 26. Atıcı  A, Yılmaz  M, Satar  M, Tamer  L. Prematür  ve  matür  bebek  anne  sütünün  mineral  ve  eser  element  içeriği. Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  Dergisi1996; 39: 457 – 64.
 27. Türkmen  M, Atıcı  A, Antmen  B, Satar  M, Tanyeli  A: Del  (11)  (q2.3) tespit  edilen  edilen  konjenital  lösemi  vakası. Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  Dergisi  1996; 38: 533 – 536.
 28. Yılmaz  M, Satar  M, Atıcı  A, Hazır  M, Konar  A. Prematür  ve  matür  bebek  anne  sütünün  protein, whey  proteini, yağ, laktoz  ve  enerji  içeriği. Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  Dergisi   1996; 39:449 – 456.
 29. Temoçin  AK, Atıcı  A, Satar  M: Arthrogryposis  Multiplex  Congenita  (2  olgu  nedeniyle). Klinik  Bilimler  (Pediatride  Yönelişler) 1996; 2: 150 – 153.
 30. Evliyaoğlu  N, Altıntaş  D, Atıcı  A, Yüksel  B, Yılmaz  L, Evrüke  C. Anne  sütü, inek  sütü  ve  formül  mama  ile  beslenen  çocuklarda  dokuzuncu  ayda  demir  durumu. Türkiye  Klinikleri  Pediatri  Dergisi 1996;5:20-23.
 31. Toplarişleten  F, Yarkın  F, Atıcı  A, Şahin  KM, Köksal  F. Anne  sütünde  antiviral  IgG antikor  cevabının  araştırılması. Erciyes  Tıp  Dergisi  1996;18:1-6.
 32. Atıcı  A, Satar  M, Göğebakan  M. ABO  veya  Rh   uyuşmazlığının  neden  olduğu neonatal  hiperbilirubinemide  intravenöz   immünoglobulin  tedavisi. Çocuk  Sağlığı   ve Hastalıkları  Dergisi  1996; 39:623 – 630.
 33. Atıcı  A, Pırtı  M, Türkmen  M, Narlı  N, Satar  M. Acil Polikliniğine Getirilen Yenidoğan Bebeklerin Sorunları. Türkiye  Klinikleri  Pediatri  Dergisi  1996;5:49-52.
 34. Atıcı  A, Temoçin  AK, Satar  M. Osteogenezis  imperfekta: Dört  Vaka  Nedeniyle. Klinik  Bilimler  ve  Doktor  Dergisi: 1997;3:85 – 88.
 35. Narlı  N, Yapıcıoğlu  H, Anarat  A, Türkmen  M, Atıcı  A, Satar  M. Konjenital  Nefrojenik  Diabetes  İnsipitus. Endokrinolojide  Yönelişler  1997; 6:74 – 5.
 36. Narlı  N, Antmen  B, Türkmen  M, Tunalı  N, Atıcı  A, Satar  M. Konjenital  Mediastinal Nöroblastom  Türk Pediatri Arşivi  1997;32:41-44.
 37. Satar  M, Atıcı  A, Evliyaoğlu  N, Narlı  N, Savaş  N, Potas  M. Çukurova  Bölgesinde  Yenidoğan  Hiperbilirubinemisi. Ege  Tıp  Dergisi. 1997; 36 : 23 – 6.
 38. Satar  M, Atıcı  A, Türkmen   M, Narlı  N. Çukurova  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Yenidoğan  Yoğun  Bakım  Ünitesinde  nozokomiyal  enfeksiyonlar  II. İstanbul  Çocuk Kliniği  Dergisi  1997; 32: 39 – 45.
 39. Türkmen  M, Satar  M, Atıcı  A, Ağrıdağ  G, Narlı  N. Annelerin, anne  sütü  ile  beslenme konusundaki  bilgi  tutum  ve  davranışları. Türk  Pediatri  Arşivi  1998; 33: 143 – 147.
 40. Atıcı  A. Neonatolojide  Serbest  Radikallere  Bağlı  Hastalıklar. Klinik  Bilimler  ve  Doktor (Pediatride  Yönelişler). 1998; 4: 754 – 60.
 41. Türkmen  M, Satar  M, Atıcı  A, Narlı  N. Nekrotizan  Enterokolit: Klinik  İzlem  Sonuçları. Klinik  Bilimler  ve  Doktor (Pediatride  Yönelişler) 1998; 4: 108 – 112.
 42. Türkmen  M, Antmen  B, Atıcı  A. Yenidoğanda  Koagülasyon  Hastalıkları  ve  Damar içi  Pıhtılaşması. Arşiv  1998; 7: 67 – 88.
 43. Satar  M, Narlı  N, Özbarlas  N, Atıcı  A, Küçükosmanoğlu  O. Yenidoğan  bebeklerde patent  duktus  arteriosus  ve  indometazin  tedavisinin  değerlendirilmesi. Çocuk  Sağlığı ve Hastalıkları  Dergisi  1998; 41: 327-333.
 44. Atıcı  A, Narlı  N, Yılmaz  M, Evliyaoğlu  N, Yüksel  B, Altıntaş  D, Yılmaz  L,Duman  N, Evrüke  C, Satar  M. Çukurova  üniversitesi  Tıp  Fakültesinde  doğan bebeklerde  konjenital  malformasyon  sıklığı. Klinik Bilimler ve Doktor. 2000;6:231-6
 45. Narlı  N, Atıcı  A, Satar  M, Süleymanova  D. 46 XY, del (16) (q 2.3) saptanan    Rubinstein  Taybi  Sendromu  Olgusu. Türk Pediatri Arşivi  2001;36:52-55.
 46. Satar M, Narlı N, Kırımi E, Atıcı A, Türkmen M, Yapıcıoğlu H. Hipoksik İskemik Ensefalopatili  205 olgunun değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi  2001;10:36-41.
 47. Atıcı A. Ek gıdalara geçiş döneminde yaşanan sorunlar TIPMED 2002;3-4:2-5.
 48. Bozkurt A, Ünal B, Apaydın D, Atıcı A. Klippel Feil Sendromu: Olgu Sunumu. Çocuk Dergisi 2003;3:287-290.
 49. Atıcı A. Yenidoğanda mekanik ventilasyon desteğinin azaltılarak kesilmes (Weaning). Türkiye Klinikleri-Pediatri 2004;2:403-406.
 50.  Arslan M, Yazıcı G, Pata Ö, Tok E, Atıcı A, Aban M. İkiz ve IUGR gebeliklerde umblikal arter Doppler perinatal sonuçların karşılaştırılması. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni (Baskıda).
 51. Atıcı A. Neonatal Resüsitasyon. Türkiye Klinikleri- Pediatri 2004;2:663-669.
 52. Canım A, Atıcı A, Apaydın D, Nebioğlu G, Keşli S. Konjenital lenfödem ve kapiller hemanjiyom birlikteliği: Olgu Sunumu.
 53.  Avlan D, Naycı A, Taşkınlar H, Polat A, Tuştaş B, Atıcı A, Aksöyek S. Sakrokoksigeal teratomu taklit eden nadir bir patoloji: Tailgut kisti. Pediatrik Cerrahi Dergisi 2004;18:135-137.
 54.  Atıcı A. Yenidoğanın resüsitasyonu. Türkiye Klinikleri J Pediatr Özel 2004;2:663-9.
 55. Bilgin NG, Mert E, Nebioğlu G, Atıcı A. Acil servise getirilen çocukluk çağı adli olgularının profili. Çocuk Forumu 2005;1:15-20.
 56. Turhan AH, Atıcı A, Avlan D, Özkan BA, Tuştaş B, Yıldırım M, Aksöyek S. Yenidoğan bebeklerde pnömotoraks ve risk faktörleri. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006 (Baskıda).
 57. Naycı A, Turhan AH, Şimşek N, Avlan D, Atıcı A, Aksöyek S. Yenidoğanlarda Görülen Safralı Kusmaların Ne Kadarı Patolojiktir? Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006;7:64-66.
 58. Turhan AH, Atıcı A, Özkan BA, Keşli S, Yıldırım M. Mersin Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi edilen çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2006;69:105-109.
 59. Atıcı A, Turhan AH. Yenidoğanlarda hipoksik solunum yetmezliğinde inhale nitrik oksit tedavisi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007;50:162-167.
 60. Atıcı A. Yenidoğanın Endokrinolojik Acilleri. Türkiye Klinikleri- Cerrahi Tıp Bilimleri; Yenidoğan Acilleri Özel Sayısı 2007;3:103-106.
 61. Atıcı A, Polat S, Turhan A. Anne Sütü ile beslenme.Türkiye Klinikleri 2007;3:1-5
 62. Turhan AH, Özkan BA, Sarı A, Balcı S, Atıcı A. Prematüre retinopatisi tarama sonuçlarımız. Çocuk Dergisi 2009;9(1):29-33.
 63. Çelik Y, Özkan BA, Balcı S, Atıcı A. Yenidoğan Döneminde Tanı Alan Osteopetrozis Vakası Çocuk Dergisi 2008, 8:257-260.
 64. Muşlu N, Turhan AH, Gün FD, Öztürk ÖG, Atıcı A, Atik U, Polat G. Evlilik öncesi hemoglobinopati taraması yeterli midir: Yenidoğanlarda mutasyon sonuçlarının değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 10:17-20.
 65. A.Atıcı, E.Mert, Ş.Atıcı, O.Hallıoğlu, D.Avlan, S.Polat, M. F. Soyal, F.Kaya, Ç.Okuyaz,  H.Birbiçer, A.Naycı, T.Arpacı, A.H Turhan, B.A.Güvelioğlu, Z.Tantoğlu. Mersin’de Yapılan Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) Kurslarının Değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi 2010; 45: 268-71.
 66. Selvi Gülaşı, Ali Haydar TURHAN, Yalçın Çelik, Aytuğ ATICI. Özefagus Atrezisi ve Meningosel Birlikteliği Olan Edward’s Sendromu Olgusu. Türk Pediatri Arşivi. (Baskıda)
 67. Ergenoğlu T, Atıcı A, Büyükdereli Z, Reşitoğlu B, Turhan AH,  Beydağı H. Hipoksik iskemik beyin hasarı oluşturulan yenidoğan sıçanlarda ABT-491 uygulamasının görsel uyarılma potansiyelleri üzerine etkileri. Türk Pediatri Arşivi 2010; 45: 319-23.
 68. Atıcı A, Turhan AH, Çelik Y, Özkan BA, Kotan Ç. Yenidoğanda Volüm Garantili Ventilasyon ile Basınç Kontrollü Ventilasyonun  Karşılaştırılması. Türk Pediatri Arşivi 2010; 45: 324-8)
 69. Yalçın Çelik, Ali Haydar Turhan, Selvi Gülaşı, Tuğba Kara, Hicran Şenli, Aytuğ Atıcı. Denizkızı Sendromu. Türk Pediatri Arşivi (Baskıda).
 70. Gülaşı S, Turhan AH, Çelik Y, Atıcı A. Johanson Blizzard Sendromu. Türk Pediatri Arşivi (Baskıda).